top of page

Huurvoorwaarden huren De Speelcaravan inclusief spelmateriaal.

1. Prijzen en betaling

 • Alle onze prijzen vermeld op de factuur zijn incl. BTW.

 • Alle betalingen gebeuren steeds cash bij levering!

 • In de bepalingen hieronder wordt de bewoording “de speelcaravan” gelezen als de speelcaravan inclusief spelmateriaal.

 

2. Levering

 • De speelcaravan wordt gratis geleverd in een straal van 20 km van Munkzwalm.

 • In een straal daar buiten rekenen wij € 0,34 aan per kilometer.

 

3. Annulatie

 • 48 Uur voor de gereserveerde datum kan je door slechte weersomstandigheden gratis annuleren daarna zal er een kost aangerekend worden van 50%.

 

4. Gebruik

 • Het gebruik van de speelcaravan is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.

 • De minimale leeftijd is 2 jaar.

 • Het gebruik van voedsel en drinken in de speelcaravan is ten strengste verboden.

 • Het is verboden op de speelcaravan te kruipen.

 • Het is verboden in de caravan op de tafels, kasten te kruipen.

 • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in de speelcaravan.

 • Ramen en deuren van de speelcaravan zijn geen spelmateriaal en dienen hierdoor met zorg behandeld te worden.

 

Als deze regels worden overtreden zal er een dagprijs aangerekend worden met eventuele bijkomende reiniging- of herstellingskosten.

 

5. Volledige verhuurvoorwaarden

 • Volledige verhuur- en leveringsvoorwaarden: zie onderaan.

 • Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels!

 

Art 1

 1. Om de speelcaravan te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken:

 2. Een vlakke oppervlakte van minimum 12 vierkante meter. ( 3 meter op 4 meter)

 3. De speelcaravan meet 2 meter op 3 meter ( inclusief dissel 2 meter op 4 meter)

 4. Zodoende de opstelplaats comfortabel te kunnen bereiken vereisen wij een minimum breedte van 2,50 meter.

 

Art 2

 1. De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.

 2. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.

 3. Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

 

Art 3

 1. De verhuurder staat in voor de op- en afbouw van de speelcaravan. De huurder staat in om het spelmateriaal in de daarvoor voorziene opbergzakken te plaatsen bij einde verhuur. De klant is verantwoordelijk voor eventueel schade/verlies aan de speelcaravan/spelmateriaal ten gevolge van verkeerd gebruik.

 2. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw.

 3. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.

 4. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van de speelcaravan te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.

 5. Het is verboden met vuil schoeisel op de zitkussens in de speelcaravan te zitten.

 6. Het is tevens ook verboden aan de zijwanden van de caravan te hangen/duwen.

 7. Het is verboden zowel aan de binnenzijde als buitenzijde aantekeningen met eender welke materiaal aan te brengen op de speelcaravan.

 8. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.

 9. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.

 10. Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Oudenaarde.

 

Art 4

 1. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

 

Art 5

 1. Bij de in ontvangst nemen van het gehuurde goed dient de volledige huurprijs in contante alsook de eventuele waarborgsom betaald te worden.

 2. Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Art 6

 1. In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.

       Bij hevige rukwinden mag de speelcaravan om veiligheidsredenen niet betreden worden.

Art 7. Wet op de privacy.

1 Bij huur van de Speelcaravan inclusief kindergrime en/of glitter tattoo en/of ballonnenartiest gaan de deelnemende personen en burgerlijke verantwoordelijken akkoord tot het nemen van foto's met als doeleinde deze te plaatsen op sociale media. Indien personen niet wensen dat hun foto gepubliceerd wordt op sociale media dienen zij de verhuurder hiervan direct in kennis te stellen.

bottom of page